/ / Съкратени струни в Excel

Свързани струни в Excel

Този пример илюстрира четири различни начина свързвам (присъединяване) низове в Excel.

1. Просто използвайте оператора &, за да се присъедините към низовете.

& Оператор в Excel

Забележка: За да вмъкнете интервал, използвайте ""

2. The Функция CONCATENATE произвежда точно същия резултат.

Функция за свързване в Excel

3а. Функцията CONCAT в Excel 2016 произвежда точно същия резултат.

Функцията Concat

3б. Функцията CONCAT също може да се присъедини към редица струни. Ако нямате нужда от разделител (интервал, запетая, тире и т.н.), това може да бъде полезно.

Присъединете се към редица струни

4а. Функцията CONCAT не може да пренебрегва празните клетки. Обърнете внимание на всички допълнителни интервали в колона E по-долу, ако плъзнете функцията в клетка E2 надолу до клетка E11.

Без функцията Textjoin

4Ь. Красотата на функцията TEXTJOIN в Excel 2016 е, че тя може да пренебрегне празните клетки (ако вторият аргумент е настроен на TRUE).

Функция Textjoin в Excel

Забележка: функцията TEXTJOIN се свързва с набор от низове, използвайки разделител (първи аргумент).

Също така се чете: