/ / Пример за избор на VBA Excel

Пример за VBA за Excel

Вместо няколко изявления If Then в Excel VBA, можете да използвате Изберете Case structure.

Ситуация:

Изберете Case в Excel VBA

Поставете командния бутон на работния лист и добавете следните кодови редове:

1. Първо, декларирайте две променливи. Една променлива от тип Integer с име резултата и една променлива от тип String с име резултата.

Dim score As Integer, result As String

2. Инициализираме променливата оценка със стойността на клетка А1.

score = Range("A1").Value

3. Добавете структурата Select Case.

Select Case score
    Case Is >= 80
        result = "very good"
    Case Is >= 70
        result = "good"
    Case Is >= 60
        result = "sufficient"
    Case Else
        result = "insufficient"
End Select

Обяснение: Excel VBA използва стойността на променливата оценка, за да тества всеки следващ отчет на Case, за да види дали кодът в казуса трябва да бъде изпълнен.

4. Запишете стойността на резултата от променливата в клетка B1.

Range("B1").Value = result

5. Изпробвайте програмата.

Резултат, когато кликнете върху командния бутон на листа:

Изберете Result Case

Забележка: Excel VBA изпълнява кода под втория случай за всички стойности по-големи или равни на 70 и по-малко от 80.

Също така се чете: