/ / Размер на масив в Excel VBA

Размер на масив в Excel VBA

За да получите размер на масив в Excel VBA, можете да използвате функциите UBound и LBound.

Поставете командния бутон на работния лист и добавете следните кодови редове:

1. Първо, трябва да декларираме масива. Нашият масив има две измерения. Състои се от 5 реда и 2 колони. Също така декларирайте две променливи от тип Integer.

Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String, x As Integer, y As Integer

Масивът може да изглежда така.

Размер на масив в Excel VBA

2. След това получаваме размера на масива. Добавете следните кодови редове:

x = UBound(Films, 1) - LBound(Films, 1) + 1
y = UBound(Films, 2) - LBound(Films, 2) + 1

UBound (Филми, 1) дава горната граница на първото измерение, което е 5.
LBound (Филми, 1) дава долната граница на първото измерение, което е 1.

UBound (Филми, 2) дава горната граница на второто измерение, което е 2.
LBound (Филми, 2) дава долната граница на второто измерение, което е 1.

В резултат, х се равнява на 5 и у е равен на 2.

3. Използваме MsgBox, за да покажем броя елементи на масива.

MsgBox "This array consists of " & x * y & " elements"

Резултат:

Размер на резултата от масива

Също така се чете: