/ / Excel VBA MsgBox

Excel VBA MsgBox

Най- MsgBox е диалогов прозорец в Excel VBA можете да използвате, за да информирате потребителите на вашата програма. Поставете командния бутон на работния лист и добавете следните кодови редове:

1. Просто съобщение.

MsgBox "This is fun"

Резултат, когато кликнете върху командния бутон на листа:

Просто съобщение в Excel VBA

2. Малко по-напреднали послания. Първо, въведете число в клетка А1.

MsgBox "Entered value is " & Range("A1").Value

Резултат, когато кликнете върху командния бутон на листа:

Малко по-напреднали послания

Забележка: Използвахме оператора &, за да обединим два реда. Въпреки че стойността на Range ("A1"). Не е низ, тя работи тук.

3. За да стартирате нов ред в съобщение, използвайте vbNewLine.

MsgBox "Line 1" & vbNewLine & "Line 2"

Резултат, когато кликнете върху командния бутон на листа:

Нова линия

Също така се чете: