/ / Excel VBA Do Until Loop

Excel VBA Do Until Loop

Selvom det ikke bruges meget ofte på dette websted, kan du finde dig selv i en situation, hvor du vil bruge Gør Indtil Loop i Excel VBA. Koden placeret mellem Do Until og Loop gentages, indtil delen efter Do Until er sandt.

Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Resultat, når du klikker på kommandoknappen på arket:

Excel VBA Do Until Loop

Forklaring: indtil jeg er højere end 6, placerer Excel VBA værdien 20 i cellen ved krydset af række i og kolonne 1 og trin 1 med 1. Som et resultat vil værdien 20 placeres i kolonne A seks gange (ikke syv fordi Excel VBA stopper, når jeg er lig med 7).

Læs også: