/ / / Εντοπίστε τη μέγιστη τιμή στο Excel

Εντοπίστε τη μέγιστη τιμή στο Excel

Αυτό το παράδειγμα σας διδάσκει πώς να βρείτε το διεύθυνση κυψέλης απο μέγιστη αξία σε μια στήλη.

1. Αρχικά, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία MAX για να βρείτε τη μέγιστη τιμή στη στήλη Α.

Μέγιστη λειτουργία στο Excel

2. Δεύτερον, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία MATCH για να βρούμε τον αριθμό σειράς της μέγιστης τιμής.

Λειτουργία αντιστοίχισης στο Excel

Επεξήγηση: Η συνάρτηση MATCH μειώνεται σε = MATCH (12, A: A, 0). 7. Η συνάρτηση MATCH επιστρέφει τη θέση της μέγιστης τιμής στη στήλη Α. Ρυθμίστε το τρίτο όρισμα στο 0 για να επιστρέψετε μια ακριβή αντιστοιχία.

3. Τέλος, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία ADDRESS για να επιστρέψουμε τη διεύθυνση κυψέλης.

Λειτουργία διεύθυνσης στο Excel

Επεξήγηση: η λειτουργία ADDRESS μειώνεται σε = ADDRESS (7,1), $ A $ 7. Το πρώτο όρισμα καθορίζει τον αριθμό σειράς. Το δεύτερο όρισμα καθορίζει τον αριθμό της στήλης.

Επίσης διαβάστε: