/ / Excel VBA Ako je tada izjava

Excel VBA Ako je tada izjava

Ako je tada Izjava | Izjava drugih

Koristiti Ako je tada izjava u Excel VBA za izvršavanje linija koda ako je zadovoljen određeni uvjet.

Ako je tada Izjava

Stavite gumb naredbe na radni list i dodajte sljedeće retke koda:

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then result = "pass"

Range("B1").Value = result

Objašnjenje: ako je ocjena veća ili jednaka 60, Excel VBA vraća prolaz.

Rezultat kada kliknete gumb naredbe na listu:

Excel VBA Ako je tada izjava

Napomena: ako je rezultat manji od 60, Excel VBA stavlja vrijednost praznog varijable rezultata u ćeliju B1.

Izjava drugih

Stavite gumb naredbe na radni list i dodajte sljedeće retke koda:

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then
    result = "pass"
Else
    result = "fail"
End If

Range("B1").Value = result

Objašnjenje: ako je rezultat veći ili jednak 60, Excel VBA vraća proći, inače Excel VBA vraća neuspjeh.

Rezultat kada kliknete gumb naredbe na listu:

Excel VBA izjavu

Bilješka: samo ako imate jednu kodnu liniju nakon Tada i bez ikakve izjave, dopušteno je izravno staviti liniju koda nakon Tada i izostaviti End If (prvi primjer). Inače započnite novu liniju nakon riječi Tada i drugo i završite s End If (drugi primjer).

Također pročitajte: