/ / Count מספר מילים בתא

ספירת מספר המילים בתא

דוגמה זו מתארת ​​כיצד לספור את מספר מילים ב תא.

1 א. הפונקציה TRIM מחזירה מחרוזת עם רווחים מובילים, רווחים נוספים רווחים מוסתרים הוסר.

Trim פונקציה

1b. כדי לקבל את אורך המחרוזת עם רווחים רגילים, אנו משלבים את הפונקציה LEN ו- TRIM.

לן ו Trim פונקציה

2 א. הפונקציה SUBSTITUTE מחליפה טקסט קיים עם טקסט חדש במחרוזת טקסט. אנו משתמשים בפונקציה SUBSTITUTE כדי לקבל את המחרוזת ללא רווחים.

פונקציה תחליף

2 ב. כדי לקבל את אורך המחרוזת ללא רווחים, אנו משלבים את הפונקציה LEN ו- SUBSTITUTE.

לן ו תחליף פונקציה

3. עכשיו מגיע הטריק פשוט. כדי לקבל את מספר המילים, אנו מחלישים את אורך המחרוזת ללא רווחים (10) מאורך המחרוזת עם רווחים רגילים (12) ומוסיפים 1.

מספר מילים

קרא גם: