/ / Converteren naar juiste case in Excel VBA

Converteren naar juiste case in Excel VBA

Hieronder zullen we een programma bekijken in Excel VBA dat converteert tekst naar juiste case. Dat wil zeggen, de eerste letter in elk woord in hoofdletters en alle andere letters in kleine letters.

Situatie:

Converteren naar juiste case in Excel VBA

1. Eerst verklaren we twee Range-objecten. We noemen de Range-objecten rng en cel.

Dim rng As Range, cell As Range

2. We initialiseren het Range-object rng met het geselecteerde bereik.

Set rng = Selection

3. We willen elke cel in een willekeurig geselecteerd bereik controleren (dit bereik kan elke grootte hebben). In Excel VBA kunt u daarvoor de For Each Next-lus gebruiken. Voeg de volgende coderegels toe:

For Each cell In rng

Next cell

Opmerking: rng en cel worden hier willekeurig gekozen, je kunt elke naam gebruiken. Vergeet niet om deze namen in de rest van uw code te vermelden.

4. Als u een cel met een formule wilt negeren, voegt u de volgende coderegel toe tussen Voor elk en Volgende (alleen als cel.HasFormula false is, gaan we verder).

If Not cell.HasFormula Then

End If

5. Vervolgens willen we elk woord in dit bereik omzetten in "juiste situatie". U kunt de werkbladfunctie gebruiken die geschikt is voor deze taak. Voeg de volgende coderegel toe aan uw if-statement.

cell.Value = WorksheetFunction.Proper(cell.Value)

6. Test het programma.

Resultaat:

Converteren naar juiste casusresultaat

Lees ook: