/ / Mulige fotballkamp i Excel VBA

Mulige fotballkamp i Excel VBA

Nedenfor ser vi på et program i Excel VBA som viser en forhåndsvisning av alle mulige fotballkamper fra en liste over lag.

Situasjon:

Mulige fotballkamp i Excel VBA

1. Først erklærer vi ett områdeobjekt og fire variabler. Vi kaller Range object rng. En streng variabel vi kaller matchname, og tre integervariabler vi kaller counter, i og j.

Dim rng As Range, matchname As String, counter As Integer, i As Integer, j As Integer

2. Vi initialiserer rng med lagnavnene. Vi bruker CurrentRegion fordi vi ikke vet de eksakte grensene i serien på forhånd (vi vil at dette programmet skal fungere for 3 lag, men også for 12 lag). Vi initialiserer telleren med verdi 0.

Set rng = Range("A1").CurrentRegion
counter = 0

3. Vi skriver alle mulige fotballkamper til kolonne C. Først tømmer vi kolonne C.

Worksheets(1).Columns(3) = ""

4. Vi starter en Double Loop.

For i = 1 To rng.Count
    For j = i + 1 To rng.Count

5. Vi skriver en matchname til den variable matchname.

matchname = rng.Cells(i).Value & " vs " & rng.Cells(j).Value

For eksempel, for i = 1 og j = 2, skriver Excel VBA matchname Kickers vs Shooters. For i = 1 og j = 3, skriver Excel VBA matchname Kickers vs Little Giants, etc.

6. Vi skriver matchname til kolonne C.

Cells(counter + 1, 3).Value = matchname

7. Telleren holder oversikt over antall matchnames skrevet til kolonne C. Excel VBA øker telleren med 1 hver gang den skriver en matchname til kolonne C. For å oppnå dette, legg til følgende kodelinje:

counter = counter + 1

8. Ikke glem å lukke de to løkkene.

    Next j
Next i

9. Vi viser en forhåndsvisning av alle mulige fotballkamper.

ActiveSheet.Columns(3).PrintPreview

10. Test programmet.

En del av resultatet:

Mulige fotballkampresultater

Merk: kolonne C er manuelt sentrert for å få dette resultatet.

Les også: