/ / Excel VBA Gjør inntil Loop

Excel VBA Gjør inntil Loop

Selv om det ikke brukes veldig ofte på dette nettstedet, kan du finne deg selv i en situasjon der du vil bruke Gjør til Loop i Excel VBA. Koden som er plassert mellom Gjør til og Loop, gjentas til delen etter Do Until er sann.

Legg en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinjer:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Resultat når du klikker på kommandoknappen på arket:

Excel VBA Gjør inntil Loop

Forklaring: inntil jeg er høyere enn 6, plasserer Excel VBA verdien 20 i cellen ved krysset mellom rad i og kolonne 1 og trinn 1 av 1. Som et resultat vil verdien 20 plasseres i kolonne A seks ganger (ikke syv fordi Excel VBA stopper når jeg er lik 7).

Les også: