/ / Loop gjennom hele kolonnen i Excel VBA

Loop gjennom hele kolonnen i Excel VBA

Nedenfor ser vi på et program i Excel VBA at løkker gjennom hele første kolonne og farger alle verdier som er lavere enn en viss verdi.

Gå gjennom hele kolonnen i Excel VBA

Gå gjennom hele kolonnen i Excel VBA

Legg en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinjer:

1. Først erklæres en variabel som heter I av typen Long. Vi bruker en variabel av typen Lang her fordi lange variabler har større kapasitet enn integervariabler.

Dim i As Long

2. Deretter legger du til koden linje som endrer skriftfargen på alle cellene i kolonne A til svart.

Columns(1).Font.Color = vbBlack

3. Legg til løkken.

For i = 1 To Rows.Count

Next i

Merk: regneark kan ha opptil 65.536 rader i Excel 2003 og opptil 1.048.576 rader i Excel 2007 eller senere. Uansett hvilken versjon du bruker, kodes linjen over sløyfer gjennom alle rader (nedlastbar Excel-fil er i Excel 97-2003-format).

4. Deretter farges alle verdier som er lavere enn verdien som er angitt i celle D2. Tomme celler ignoreres. Legg til følgende kodelinjer i løkken.

If Cells(i, 1).Value < Range("D2").Value And Not IsEmpty(Cells(i, 1).Value) Then
    Cells(i, 1).Font.Color = vbRed
End If

Resultat når du klikker på kommandoknappen på arket (dette kan ta en stund):

Loop gjennom hele kolonne resultat

Loop gjennom hele kolonne resultat

Les også: