/ / Konverter til riktig tilfelle i Excel VBA

Konverter til riktig sak i Excel VBA

Nedenfor ser vi på et program i Excel VBA at konverterer tekst til riktig tilfelle. Det vil si det første bokstaven i hvert ord i store bokstaver og alle andre bokstaver i små bokstaver.

Situasjon:

Konverter til riktig sak i Excel VBA

1. Først erklærer vi to Range-objekter. Vi kaller Range objektene rng og celle.

Dim rng As Range, cell As Range

2. Vi initialiserer Range object rng med det valgte området.

Set rng = Selection

3. Vi vil sjekke hver celle i et tilfeldig valgt område (dette området kan være av en hvilken som helst størrelse). I Excel VBA kan du bruke For hver neste sløyfe for dette. Legg til følgende kodelinjer:

For Each cell In rng

Next cell

Merk: rng og celle er tilfeldig valgt her, du kan bruke noen navn. Husk å henvise til disse navnene i resten av koden din.

4. For å ignorere en celle som inneholder en formel, legg til følgende kodelinje mellom For hver og Neste (bare hvis cellen.HasFormula er feil, fortsetter vi).

If Not cell.HasFormula Then

End If

5. Deretter ønsker vi å konvertere hvert ord i dette spekteret til "riktig tilfelle". Du kan bruke regnearkfunksjonen riktig for denne oppgaven. Legg til følgende kodelinje i ditt if-setning.

cell.Value = WorksheetFunction.Proper(cell.Value)

6. Test programmet.

Resultat:

Konverter til riktig sakresultat

Les også: