/ / Excel VBA Zamknij i otwórz metodę

Excel VBA Close and Open Method

The Blisko i Metoda otwarta w Excel VBA może być używany do zamykania i otwierania skoroszytów. Pamiętaj, że kolekcja Skoroszytów zawiera wszystkie otwarte obiekty Workbook.

Umieść przycisk polecenia w arkuszu i dodaj następujące wiersze kodu:

1. Poniższy wiersz kodu zamyka plik close-open-workbooks.xls.

Workbooks("close-open-workbooks.xls").Close

2. Poniższa linia kodu zamyka pierwszy otwarty / utworzony skoroszyt.

Workbooks(1).Close

3. Poniższa linia kodu zamyka aktywny skoroszyt.

ActiveWorkbook.Close

4. Poniższa linia kodu zamyka wszystkie skoroszyty, które są obecnie otwarte.

Workbooks.Close

5. Poniższa linia kodu otwiera plik sales.xls.

Workbooks.Open ("sales.xls")

Uwaga: możesz otworzyć plik sales.xls bez określania ścieżki pliku, jeśli jest przechowywana w domyślnej lokalizacji pliku. Domyślną lokalizacją pliku jest folder wyświetlany podczas otwierania lub zapisywania pliku.

6. Możesz także użyć metody GetOpenFilename obiektu Application, aby wyświetlić standardowe okno dialogowe Otwórz i wybrać plik (bez otwierania pliku).

Dim MyFile As String
MyFile = Application.GetOpenFilename()

Wynik:

Metoda GetOpenFilename

7. Następnie możesz otworzyć skoroszyt w zwykły sposób.

Workbooks.Open (MyFile)
Przeczytaj również: