/ / Właściwość przesunięcia VBA Excela

Właściwość przesunięcia Excel VBA

The Właściwość przesunięcia w Excel VBA przyjmuje zakres będący określoną liczbą wierszy i kolumn z określonego zakresu (granica poniżej tylko dla ilustracji).

Umieść przycisk polecenia w arkuszu i dodaj następujące wiersze kodu:

Dim example As Range
Set example = Range("A1:A2")

example.Offset(3, 2).Select

Wynik po kliknięciu przycisku polecenia na arkuszu:

Wynik właściwości przesunięcia Excel VBA

Explanation: te linie kodu wybierają zakres 3 wierszy poniżej i 2 kolumny po prawej stronie zakresu ("A1: A2"). Właściwość Przesunięcie zawsze przyjmuje górną lewą komórkę zakresu jako punkt początkowy.

Aby zapoznać się z praktycznym przykładem właściwości przesunięcia, zobacz nasz przykładowy program Utwórz wzór.

Przeczytaj również: