/ / Excel VBA Do pętli

Excel VBA Do Utwór do pętli

Chociaż nie jest często używany na tej stronie, możesz znaleźć się w sytuacji, w której chcesz z niego korzystać Wykonaj do pętli w Excel VBA. Kod umieszczony pomiędzy Do Do i Loop zostanie powtórzony, dopóki część po Do Do until nie będzie prawdą.

Umieść przycisk polecenia w arkuszu i dodaj następujące wiersze kodu:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Wynik po kliknięciu przycisku polecenia na arkuszu:

Excel VBA Do Utwór do pętli

Wyjaśnienie: do momentu, gdy ja jest wyższa niż 6, Excel VBA umieszcza wartość 20 w komórce na przecięciu wiersza i kolumny 1 i zwiększa ją o 1. W rezultacie wartość 20 zostanie umieszczona w kolumnie A sześć razy (nie siedem, ponieważ Excel VBA zatrzymuje się, gdy jest równy 7).

Przeczytaj również: