/ / Utwórz makro w Excelu

Utwórz makro w Excelu

Karta dewelopera | Przycisk polecenia | Przydziel makro | Edytor Visual Basic

Z Excel VBA można zautomatyzować zadania w programie Excel, pisząc tak zwane makra. W tym rozdziale naucz się tworzyć proste makro który zostanie wykonany po kliknięciu przycisku polecenia. Najpierw włącz kartę Deweloper.

Karta dewelopera

Aby włączyć kartę Developter, wykonaj następujące kroki.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wstążce, a następnie kliknij Dostosuj wstążkę.

Dostosuj wstążkę w programie Excel

2. W obszarze Dostosuj Wstążkę, po prawej stronie okna dialogowego, wybierz Główne zakładki (jeśli to konieczne).

3. Zaznacz pole wyboru Developer.

Włącz kartę Developer

4. Kliknij OK.

5. Możesz znaleźć kartę Deweloper obok karty Widok.

Karta dewelopera

Przycisk polecenia

Aby umieścić przycisk polecenia w arkuszu, wykonaj następujące kroki.

1. Na Karta dewelopera, kliknij Wstaw.

2. W grupie Formanty ActiveX kliknij przycisk Polecenie.

Wstaw kontrolkę przycisku poleceń

3. Przeciągnij przycisk polecenia w arkuszu.

Przydziel makro

Aby przypisać makro (jedną lub więcej linii kodu) do przycisku polecenia, wykonaj następujące kroki.

1. Kliknij prawym klawiszem CommandButton1 (upewnij się, że wybrano Tryb projektowania).

2. Kliknij Wyświetl kod.

Wyświetl kod

Pojawi się Edytor Visual Basic.

3. Umieść kursor pomiędzy Private Sub CommandButton1_Click () i End Sub.

4. Dodaj poniższą linię kodu.

Edytor Visual Basic

Uwaga: okno po lewej z nazwami Arkusz1, Arkusz2 i Arkusz3 nazywa się Eksplorator projektu. Jeśli Eksplorator projektu nie jest widoczny, kliknij opcję Widok, Eksplorator projektu. Aby dodać okno Kod dla pierwszego arkusza, kliknij Arkusz1 (Arkusz1).

5. Zamknij Edytor Visual Basic.

6. Kliknij przycisk polecenia na arkuszu (upewnij się, że tryb projektowania nie jest zaznaczony).

Wynik:

Wynik makra programu Excel

Gratulacje. Właśnie stworzyłeś makro w Excelu!

Edytor Visual Basic

Aby otworzyć Edytor Visual Basic, na Karta dewelopera, kliknij Visual Basic.

Otwórz Edytor Visual Basic

Pojawi się Edytor Visual Basic.

Edytor Visual Basic

Przeczytaj również: