/ / Excel VBA Select Case

Excel VBA Select Case

Namiesto viacerých príkazov If Then v Excel VBA, môžete použiť Vyberte možnosť Štruktúra prípadu.

situácie:

Vyberte prípad v programe Excel VBA

Do pracovného hárka umiestnite príkazové tlačidlo a pridajte nasledujúce riadky kódu:

1. Najskôr deklarujte dve premenné. Jedna premenná typu Integer s názvom skóre a jedna premenná typu String s názvom výsledok.

Dim score As Integer, result As String

2. Inicializujeme premenné skóre s hodnotou bunky A1.

score = Range("A1").Value

3. Pridajte štruktúru Select Case.

Select Case score
    Case Is >= 80
        result = "very good"
    Case Is >= 70
        result = "good"
    Case Is >= 60
        result = "sufficient"
    Case Else
        result = "insufficient"
End Select

Vysvetlenie: Excel VBA používa hodnotu premenného skóre na testovanie každého nasledujúceho príkazu Case, aby zistil, či má byť vykonaný kód v príkaze Case.

4. Napíšte hodnotu premennej výsledok do bunky B1.

Range("B1").Value = result

5. Otestujte program.

Výsledok po kliknutí na príkazové tlačidlo na hárku:

Vyberte položku Výsledok prípadu

Poznámka: Excel VBA vykoná kód v druhom príkaze Case pre všetky hodnoty väčšie alebo rovné 70 a menej ako 80.

Tiež si prečítajte: