/ / Excel VBA Do Do slučky

Excel VBA Do Do slučky

Hoci sa na tejto stránke veľmi často nepoužívate, môžete sa ocitnúť v situácii, v ktorej chcete používať Do Do slučky v Excel VBA, Kód umiestnený medzi Do Until a Loop sa bude opakovať, kým časť po Do Until nie je pravdivá.

Do pracovného hárka umiestnite príkazové tlačidlo a pridajte nasledujúce riadky kódu:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Výsledok po kliknutí na príkazové tlačidlo na hárku:

Excel VBA Do Do slučky

vysvetlenie: kým je hodnota i vyššia ako 6, Excel VBA umiestni hodnotu 20 do bunky v priesečníku riadka i a stĺpca 1 a zvýši hodnotu o 1. V dôsledku toho sa hodnota 20 umiestni do stĺpca A šesťkrát (nie sedem, pretože Excel VBA sa zastaví, keď sa rovná 7).

Tiež si prečítajte: