/ Vytvorte makro v programe Excel

Vytvorte makro v programe Excel

Karta vývojára | Tlačidlo príkazu | Priraďte makro | Editor jazyka Visual Basic

s Excel VBA môžete automatizovať úlohy v programe Excel napísaním takzvaných makier. V tejto kapitole sa naučíte, ako vytvoriť jednoduchý makro ktorý sa vykoná po kliknutí na príkazové tlačidlo. Najprv zapnite kartu Vývojár.

Karta vývojára

Ak chcete zapnúť kartu Vývojár, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Pravým tlačidlom myši kliknite kdekoľvek na páse a potom kliknite na položku Prispôsobiť pásku.

Prispôsobte pásku v programe Excel

2. V časti Upraviť pásku kariet na pravej strane dialógového okna vyberte Hlavné karty (ak je to potrebné).

3. Začiarknite políčko Vývojár.

Zapnite kartu Vývojár

4. Kliknite na tlačidlo OK.

5. Karta Vývojár nájdete vedľa karty Zobrazenie.

Karta vývojára

Tlačidlo príkazu

Ak chcete na pracovný hárok umiestniť príkazové tlačidlo, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Na Karta Vývojár, kliknite na položku Vložiť.

2. V skupine ActiveX Controls kliknite na tlačidlo Command Button.

Vložte ovládací prvok príkazového tlačidla

3. Na pracovnom hárku presuňte príkazové tlačidlo.

Priraďte makro

Ak chcete priradiť makrá (jeden alebo viac riadkov kódu) k príkazovému tlačidlu, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo CommandButton1 (uistite sa, že je vybratý režim návrhu).

2. Kliknite na položku Zobraziť kód.

Zobraziť kód

Zobrazí sa editor jazyka.

3. Umiestnite kurzor medzi Private Sub CommandButton1_Click () a End Sub.

4. Pridajte nasledujúci riadok kódu.

Editor jazyka Visual Basic

Poznámka: okno vľavo s názvami List1, Tabuľka2 a Tabuľka3 sa nazýva Project Explorer. Ak nástroj Project Explorer nie je viditeľný, kliknite na položku Zobraziť, Project Explorer. Ak chcete pridať okno kódu pre prvý hárok, kliknite na položku Hárok1 (Hárok1).

5. Zatvorte Editor jazyka.

6. Kliknite na príkazové tlačidlo na hárku (presvedčte sa, či je režim návrhu zrušený).

výsledok:

Excel Makro Výsledok

Blahoželáme. Práve ste vytvorili makro v programe Excel!

Editor jazyka Visual Basic

Otvorte editor jazyka Visual Basic na Karta Vývojár, kliknite na položku Visual Basic.

Otvorte Editor jazyka

Zobrazí sa editor jazyka.

Editor jazyka Visual Basic

Tiež si prečítajte: