/ / Excel VBA Göra tills Loop

Excel VBA gör det inte längre

Även om det inte används mycket ofta på den här webbplatsen, kanske du befinner dig i en situation där du vill använda Gör tills Loop i Excel VBA. Koden placeras mellan Gör till och Loop kommer att upprepas tills delen efter Do Until är sann.

Placera en kommandoknapp på ditt arbetsblad och lägg till följande kodlinjer:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Resultat när du klickar på kommandoknappen på arket:

Excel VBA gör det inte längre

Förklaring: tills jag är högre än 6 placerar Excel VBA värdet 20 i cellen vid skärningspunkten i rad i och kolumn 1 och steg 1 med 1. Som ett resultat kommer värdet 20 att placeras i kolumn A sex gånger (inte sju eftersom Excel VBA slutar när jag är lika med 7).

Läs också: