/ / Loop genom Definierat område i Excel VBA

Loop genom Defined Range i Excel VBA

Nedan ser vi på ett program som loopar genom ett definierat område. Till exempel när vi vill kvadrera numren i Range ("A1: A3"). Visste du att du också kan gå igenom ett dynamiskt sortiment?

Situation:

Loop genom Defined Range i Excel VBA

Placera en kommandoknapp på ditt arbetsblad och lägg till följande kodlinjer:

1. Förklarar vi först två Range-objekt. Vi kallar Range objekten rng och cell.

Dim rng As Range, cell As Range

2. Vi initierar Range object rng med Range ("A1: A3").

Set rng = Range("A1:A3")

3. Lägg till för varje nästa slinga.

For Each cell In rng

Next cell

Obs! Rng och cell är slumpmässigt valda här, du kan använda några namn. Kom ihåg att hänvisa till dessa namn i resten av din kod.

4. Nästa, vi ritar varje cell i detta intervall. För att uppnå detta lägger du till följande kodlinje i slingan:

cell.Value = cell.Value * cell.Value

Resultat när du klickar på kommandoknappen på arket:

Loop through Defined Range Resultat

5. Om du vill kontrollera varje cell i ett slumpmässigt valt område, ersätt helt enkelt:

Set rng = Range("A1:A3")

med:

Set rng = Selection

6. Välj till exempel Range ("A1: A2").

Loop through Selection i Excel VBA

Resultat när du klickar på kommandoknappen på arket:

Loop through Selection Resultat

Läs också: