/ แยกสตริงใน Excel

แยกสตริงใน Excel

ตัวอย่างนี้สอนวิธีทำ แยกสตริง ใน สันทัด.

ตัวอย่าง Strings แยกต่างหาก

ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่คือสิ่งที่เราต้องการบอก Excel ที่เราต้องการแยกสตริง ในกรณีของสมิ ธ ไมค์เครื่องหมายจุลภาคอยู่ที่ตำแหน่ง 6 ในขณะที่กรณีของวิลเลียมส์เจเน็ตจุลภาคอยู่ที่ตำแหน่ง 9

1. เพื่อให้ได้ชื่อแรกให้ใช้สูตรด้านล่าง

ชื่อจริง

คำอธิบาย: เพื่อหาตำแหน่งของเครื่องหมายจุลภาคให้ใช้ฟังก์ชัน FIND (ตำแหน่งที่ 6) เพื่อให้ได้ความยาวของสตริงให้ใช้ฟังก์ชัน LEN (11 ตัวอักษร) = RIGHT (A2, LEN (A2) -FIND (",", A2) -1) ลดเป็น = RIGHT (A2,11-6-1) = RIGHT (A2,4) แยกแยะอักขระ 4 ตัวด้านขวาสุดและให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ (ไมค์)

2. เพื่อให้ได้นามสกุลใช้สูตรดังต่อไปนี้

นามสกุล

คำอธิบาย: เพื่อหาตำแหน่งของเครื่องหมายจุลภาคให้ใช้ฟังก์ชัน FIND (ตำแหน่งที่ 6) = LEFT (A2, FIND (",", A2) -1) ลดเป็น = LEFT (A2,6-1) = LEFT (A2,5) แยกอักขระ 5 ตัวสุดทายออกและใหผลลัพ ธ ที่ตองการ (Smith)

3. เลือกช่วง B2: C2 แล้วลากลง

แยกสตริงใน Excel

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: