/ / Loop cez celý stĺpec v programe Excel VBA

Loop cez celý stĺpec v programe Excel VBA

Nižšie sa pozrieme na program v sekcii Excel VBA že slučky cez celý prvý stĺpec a farbia všetky hodnoty, ktoré sú nižšie ako určitá hodnota.

Loop cez celý stĺpec v programe Excel VBA

Loop cez celý stĺpec v programe Excel VBA

Do pracovného hárka umiestnite príkazové tlačidlo a pridajte nasledujúce riadky kódu:

1. Najskôr deklarujme premennú s názvom i typu Long. Používame tu premennú typu Long, pretože dlhé premenné majú väčšiu kapacitu ako celočíselné premenné.

Dim i As Long

2. Ďalej pridajte riadok kódu, ktorý zmení farbu písma všetkých buniek v stĺpci A na čierny.

Columns(1).Font.Color = vbBlack

3. Pridajte slučku.

For i = 1 To Rows.Count

Next i

Poznámka: pracovné hárky môžu mať až 65 536 riadkov v programe Excel 2003 a až 1 048 576 riadkov v programe Excel 2007 alebo novších. Bez ohľadu na to, akú verziu používate, kódový riadok uvedený vyššie prechádza cez všetky riadky (stiahnuteľný súbor programu Excel je vo formáte Excel 97-2003).

4. Ďalej vyfarbujeme všetky hodnoty, ktoré sú nižšie ako hodnota zadaná do bunky D2. Prázdne bunky sa ignorujú. Do slučky pridajte nasledujúce riadky kódu.

If Cells(i, 1).Value < Range("D2").Value And Not IsEmpty(Cells(i, 1).Value) Then
    Cells(i, 1).Font.Color = vbRed
End If

Výsledok po kliknutí na príkazové tlačidlo na hárku (môže to chvíľu trvať):

Loop cez celý výsledok stĺpca

Loop cez celý výsledok stĺpca

Tiež si prečítajte: